Newslettery i alerty

Sąd Najwyższy niekorzystnie o oskładkowaniu pracowników w spółkach powiązanych

16 stycznia 2018
W wyroku z dnia 3 października 2017 r. o sygnaturze II UK 488/16 Sąd Najwyższy stwierdził, że wynagrodzenie za wykonanie zleceń w spółce matce przez zatrudnionego w spółce córce powinno być potraktowane jako wynagrodzenie za pracę i oskładkowane. Powyższe orzeczenie może wpłynąć na wzrost kosztów zatrudnienia m.in. w podmiotach zajmujących się body leasingiem. więcej

Emisja obligacji spółki zagranicznej w Polsce w drodze oferty prywatnej

15 stycznia 2018
Emisja obligacji jest skutecznym oraz elastycznym sposobem finansowania dłużnego. W polskim ustawodawstwie, zasady emisji obligacji, a także ich zbywania, nabywania oraz wykupu reguluje ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zm.). więcej

RODO: czy dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych pójdą do kosza?

8 stycznia 2018
RODO: czy dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych pójdą do kosza? Dotychczas zebrane zgody na przetwarzanie danych osobowych nie utracą swojej ważności jeżeli zostały uzyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 7 RODO. więcej

Co nas czeka w 2018?

4 stycznia 2018
Co przyniesie 2018? Jakie zmiany przyniosą nowe regulacje i przepisy? Czy nowy rok będzie zdominowany przez temat Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, popularnie zwanego RODO, które od maja będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej. więcej

Skutki przyjęcia zapłaty za towar w gotówce w wysokości przekraczającej 15 tys. euro.

19 grudnia 2017
Stosownie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, każda transakcja między przedsiębiorcami, związana z wykonywaną działalnością gospodarczą, której to równowartość przekracza 15 000 zł (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności), powinna być przeprowadzana z wykorzystaniem rachunku bankowego. więcej

Od nowego roku wzrosną koszty budowy i eksploatacji nieruchomości

11 grudnia 2017
W dniu 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa – Prawo wodne, która zastąpi dotychczas obowiązujący akt z dnia 18 lipca 2001 r. Zmienione przepisy swoim zakresem obejmą gospodarstwa domowe, podmioty publiczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. więcej

Rząd zmienia zasady projektowania i sytuowania budynków

11 grudnia 2017
Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zdaniem resortu przedmiotowe zmiany mają przyspieszyć i ułatwić proces realizacji inwestycji. więcej

Dywersyfikacja lokat funduszy pod lupą KNF?

1 grudnia 2017
Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) opublikowała komunikat w sprawie ograniczeń inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne (dalej: Komunikat). Komunikat stanowi jasny wyraz obserwowanej od pewnego już czasu zmiany podejścia Komisji do zagadnienia ograniczeń inwestycyjnych/ dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych. więcej

MAR w praktyce – podsumowanie Komisji Nadzoru Finansowego

27 listopada 2017
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) zreformowało zakres obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Komisja Nadzoru Finansowego, w związku z pierwszą rocznicą rozpoczęcia stosowania przedmiotowego rozporządzenia, opublikowała w dniu 23 listopada 2017 roku wyniki ankiety nadzorczej stosowania przez spółki publiczne MAR. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 832 emitentów akcji dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, działających na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect. Celem przeprowadzonej ankiety było, oprócz celów nadzorczych, zidentyfikowanie obszarów MAR, które przysparzają emitentom największych trudności. więcej

Komisja Nadzoru Finansowego o ryzykach związanych z inwestycją w tokeny

22 listopada 2017
KNF wydała komunikat dotyczący ryzyk prawnych i okołoprawnych związanych ze sprzedażą tzw. tokenów lub monet w ramach Initial Token Offerings- ITOs lub Initial Coin Offerings-ICOs. więcej