Dr Szymon Syp współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”

17 sierpnia 2018 , Warszawa

dr Szymon Syp, Senior Associate w Crido Legal jest współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”, C.H. BECK (planowany termin wydania to wrzesień 2018 r.). Publikacja zawiera praktyczny komentarz (zawierający aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów) do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.).

Jak wskazuje dr Syp: ”Łączna wartość polskiego rynku usług pocztowych w 2016 r. wyniosła 7.649,98 mln PLN (za ostatnim raportem o usługach pocztowych za 2016 r.). Warto zauważyć, że 2016 r. był pierwszym rokiem, w którym segment usług kurierskich osiągnął największy udział w ogólnej wartości rynku usług pocztowych. Przedmiotowa tendencja świadczy o zmianach w preferencjach konsumentów, którzy odchodzą od tradycyjnych form świadczenia usług pocztowych na rzecz usług kurierskich, gwarantujących krótsze terminy i dogodną formę realizacji usługi. Prognozowany wzrost gospodarczy Polski, modernizująca się infrastruktura drogowa, logistyczna i cyfrowa, a także zwiększająca się preferencja konsumentów do dokonywania zakupów w sieci przesądzać ma o fakcie, że polski rynek usług pocztowych, pomimo spadku w zakresie usług listowych, to obszar gospodarki o silnych perspektywach wzrostu.”

Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce, takich jak:

•           zasady wykonywania działalności pocztowej,

•           zakres uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej,

•           zakres świadczenia usług pocztowych,

•           zakres świadczenia usług powszechnych,

•           zasady dostępu do elementów infrastruktury pocztowej,

•           zasady ustanawiania operatora wyznaczonego,

•           obowiązki operatora pocztowego na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,

•           odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,

•           rachunkowość regulacyjną, kalkulację kosztów i rachunkowość operatora wyznaczonego,

•           kalkulacje kosztu netto i finansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych,

•           kontrolę działalności pocztowej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

•           katalog podmiotów podlegających karze pieniężnej.

Prawo pocztowe stanowi finalną implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE. Nowe regulacje prawne obowiązują w Polsce od 1.1.2013 r.

Autorzy szczególną uwagę zwracają na zasady funkcjonowania rynku pocztowego tj. jego otwarcie na konkurencję i liberalizację zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń rynku pocztowego pod rządami nowych przepisów.

Komentarz przeznaczony jest dla operatorów pocztowych, odbiorców usług pocztowych, jak również będzie w kręgu zainteresowań organów administracji publicznej, w tym Prezesa UKE, UOKiK, a także GIODO.

Publikację można zamówić na stronie: www.ksiegarnia.beck.pl

dr Szymon Syp

Senior Associate

Wyślij e-mail