Pomoc publiczna

Crido Legal oferuje kompleksowe usługi prawne związane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej. Ścisła współpraca z działem doradztwa europejskiego Crido Taxand, specjalizującego się w pozyskiwaniu środków unijnych, pozwala nam zaoferować wszechstronne wsparcie na wszystkich etapach procesu pozyskania i prawidłowego wykorzystania pomocy publicznej.Nasze usługi skierowane są zarówno do przedsiębiorców, jak również do instytucji zajmujących się przyznawaniem, rozliczaniem i kontrolowaniem prawidłowego wykorzystania przyznanego wsparcia.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od negatywnych ocen projektów o dofinansowanie, jak również reprezentowanie przedsiębiorców w trakcie sądowej procedury odwoławczej przed tymi sądami;
  • doradztwo prawne w dochodzeniu przyznania dofinansowania od właściwych instytucji na drodze cywilnoprawnej, w tym w szczególności zawarcia umowy o dofinansowanie lub odszkodowań w przypadku bezprawnej odmowy przyznania wsparcia;
  • wsparcie beneficjentów środków unijnych w krajowych oraz międzynarodowych postępowaniach związanych ze zwrotem przyznanych środków, w tym zwłaszcza ustaleniem i nałożeniem tzw. korekt finansowych;
  • przygotowywanie analiz i opinii w zakresie prawnych możliwości łączenia pomocy publicznej uzyskanej z różnych źródeł wsparcia, jak również zgodności planowanych przedsięwzięć z regułami pomocy publicznej;
  • ocena statusu małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP) przez podmioty ubiegające się o uzyskanie pomocy publicznej;
  • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) spółek, którym przyznano dotacje;
  • wsparcie instytucji w zakresie właściwego wykorzystywania pomocy publicznej przez jej beneficjentów, w tym również przy ocenie zasadności zarzutów podnoszonych przez beneficjentów w sporach z tymi instytucjami;
  • doradztwo przy notyfikacji Komisji Europejskiej projektów o dofinansowanie, na szczeblu krajowym oraz europejskim;
  • opiniowanie projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), doradzanie samorządom w zakresie planowania i wdrożenia struktur dla projektów PPP.

 

Katarzyna Komulainen

Senior Associate / Adwokat

Wyślij e-mail

 

Newsletter