Rząd proponuje nową formę oszczędzania na emeryturę

20 lutego 2018

Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nowe rozwiązania polegają na stworzeniu ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania, mającego zastąpić obecnie stosowane pracownicze programy emerytalne (PPE).

W ustawie przewidziano obowiązek utworzenia PPK przez wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzają składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zgodnie z projektem PPK obejmie pracowników, osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne (za wyjątkiem umów o dzieło), jak też członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji. Poza grupą beneficjentów PPK znajdzie się więc grupa ponad 1 mln osób samozatrudnionych.

Składka podstawowa finansowana przez osobę zatrudnioną wynosi 2% wynagrodzenia brutto. Osoba zatrudniona może też zadeklarować składkę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia brutto. Z kolei składka podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto. Pracodawca może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK odprowadzanie składki dodatkowej
w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto.

Projektodawca przewidział szereg zachęt fiskalnych dla uczestników PPK. Ustawa zakłada m.in. zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze składek na ubezpieczenie społeczne od składek wnoszonych do PPK oraz zaliczanie tych składek do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, przyznaje ona osobom zatrudnionym benefit w postaci składki powitalnej w wysokości 250 zł i corocznego dofinansowania w wysokości 240 zł.

Po osiągnięciu 60. roku życia osoba zatrudniona będzie mogła wypłacić 25% zgromadzonych
w PPK oszczędności w postaci wypłaty jednorazowej bez podatku, natomiast 75% pozostałych oszczędności będzie wypłacane w ratach przez 10 lat (środki te mogą być wypłacone także jednorazowo lub w mniejszej liczbie rat po potrąceniu podatku). Dodatkowo, środki zgromadzone w PPK mogą być wykorzystane na wpłatę udziału własnego na sfinansowanie budowy domu lub zakupu mieszkania lub domu. Ustawodawca przewidział również możliwość wykorzystania 25% środków zgromadzonych w ramach PPK w przypadku poważnych problemów zdrowotnych osoby uprawnionej lub najbliższej rodziny.

Przepisów ustawy nie stosuje się do pracodawców, którzy prowadzą PPE i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto oraz do mikroprzedsiębiorców, jeżeli w terminie 60 dni od dnia zatrudnienia pierwszego pracownika, wszystkie osoby zatrudnione złożą pracodawcy odpowiednią deklarację o rezygnacji z PPK.

Za niedopełnienie przez pracodawcę obowiązków związanych m.in. z zawarciem umowy o zarządzanie PPK i odprowadzeniem składek ustawa przewiduje karę grzywny do 30 tys. zł. Natomiast uporczywe nie wywiązywanie się z ww. obowiązków zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Taka sama sankcja przewidziana jest w sytuacji, gdy zatrudniający nakłania pracowników do rezygnacji
z oszczędzania w PPK.

Nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Od 2019 r. do PPK mają przystąpić pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., ustawa obejmie małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach prac nad ustawą.

Sebastian Knap

Associate

Wyślij e-mail

Adrian Lakowski

Junior Associate
Crido Legal

Wyślij e-mail

 

Newsletter