Rząd przedstawił nowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

29 maja 2018

25 maja br. Rząd zaprezentował zmieniony projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). W stosunku do poprzedniej wersji projektu istotnej zmianie uległy zasady dotyczące oszczędzania przez osoby zarabiające najmniej oraz ustalania sankcji dla pracodawców.

W nowym projekcie rozszerzono katalog podmiotów, które będą uprawnione
do oferowania PPK - obok towarzystw funduszy inwestycyjnych, dopuszczono także powszechne i pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń na życie.

Istotną zmianą w stosunku do poprzedniej propozycji rządu jest umieszczenie
w projekcie ustawy postanowienia mówiącego wprost o prywatnym charakterze środków gromadzonych w ramach PPK. Założeniem komentowanej zmiany jest zbudowanie po stronie oszczędzających zaufania, które w znacznym stopniu zostało nadszarpnięte po wydarzeniach związanych z OFE.

Nowy projekt zakłada możliwość dokonywania wpłat składek podstawowych niższych niż 2% wynagrodzenia przez zatrudnionych osiągających w danym miesiącu wynagrodzenie niższe niż 2100 zł (takie osoby zapłacą jedynie 0,5%). Ustawodawca zdecydował o utrzymaniu postanowienia mówiącego o automatycznym zapisie do PPK pracownika, który zrezygnował z oszczędzania w tym systemie. Automatyczne odnowienie oszczędzania w PPK będzie miało miejsce co 4 lata, a nie jak w poprzednim projekcie co 2 lata.

Znaczącą zmianą jest zagwarantowanie udziału reprezentacji pracowników w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK. Wybór instytucji finansowej będzie musiał być dokonany przez podmiot zatrudniający w porozumieniu z działającą u niego organizacją związkową/ reprezentacją osób zatrudnionych.

Instytucja finansowa oferująca PPK będzie zobowiązana do zapewnia możliwości lokowania gromadzonych środków w co najmniej pięciu funduszach lub subfunduszach stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej. Do 10 proc. aktywów będzie mogło być inwestowane w inwestycje alternatywne, w tym w venture capital, private equity
lub tzw. krótką sprzedaż.

Obok mikroprzedsiębiorców, z obowiązku utworzenia PPK zwolniono pracodawców, którzy prowadzą pracowniczy program emerytalny (PPE) i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, ale tylko wówczas, gdy do PPE przystąpiło co najmniej 50% osób zatrudnionych w danym podmiocie.

Założenie PPE po zawarciu umowy o zarządzanie PPK będzie możliwe i będzie zwalniało pracodawcę z obowiązku dokonywania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych
za pracowników, którzy przystąpili do PPE. Niemniej założenie PPE po zawarciu umowy o zarządzanie PPK nie będzie zwalniało pracodawcy z obowiązku dalszego odprowadzania składek w ramach PPK za osoby, które nie przystąpiły do PPE.

Jednocześnie złagodzono kary dla pracodawców, którzy będą zniechęcać pracowników do udziału w PPK. Za to i inne naruszenia przepisów ustawy będzie grozić jedynie kara grzywny.

Ostateczny projekt ustawy ma trafić do Sejmu pod koniec czerwca a wejść w życie
dla określonych pracodawców miałby już teoretycznie 1 stycznia 2019 r. Będziemy
na bieżąco informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach niniejszego projektu.

Sebastian Knap

Associate

Wyślij e-mail

 

Newsletter