Samozatrudniony jako etatowy pracownik

30 marca 2018

W wyroku z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. II UK 711/16, Sąd Najwyższy uznał za etatowego pracownika kobietę świadczącą usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Przedmiotowe orzeczenie może mieć ogromny wpływ na tysiące samozatrudnionych stale współpracujących z jedną firmą i świadczących usługi w miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę.

W przedmiotowej sprawie skarżąca, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, wykonywała na podstawie umowy o współpracę czynności sprzedawcy w jednym ze sklepów franczyzowych. Kobieta wykonywała ww. czynności według ustalonego przez zleceniodawcę grafiku w systemie zmianowym, mając ściśle określoną dobową liczbę godzin, sprzedając towary na rachunek i ryzyko zleceniodawcy. W momencie, gdy skarżąca wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego organ rentowy podważył fakt realnego prowadzenia przez nią działalności gospodarczej i odmówił wypłaty zasiłku.

Decyzję ZUS potwierdziły sąd okręgowy oraz apelacyjny. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego, który uznał, że samo zarejestrowanie działalności gospodarczej, a następnie zawarcie umowy o współpracy nie powoduje, że usługi świadczone na podstawie tej umowy należy uznać za usługi świadczone przez przedsiębiorcę. Co istotne, zakres obowiązków skarżącej pokrywał się z zakresem czynności osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Jak wskazał Sąd Najwyższy, za przedsiębiorcę nie można uznać osoby, która: (i) nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, (ii) wykonuje czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności oraz (iii) nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dla pracodawcy uznanie zatrudnionego na działalności za etatowego pracownika oznacza obowiązek zapłaty składek za niego nawet do pięciu lat wstecz. Ustalone musi zostać także, czy taka osoba nie pracowała w nadgodzinach (przysługuje wówczas dodatek do wynagrodzenia). Dodatkowo, taki pracownik będzie mógł się domagać udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego.

***

Praktyka prawa pracy Crido Legal zapewnia przedsiębiorcom bieżącą obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich przypadkach rozwiązywania umowy o pracę, przygotowywaniu i rozwiązywaniu kontraktów menedżerskich, delegowaniu pracowników oraz audytu struktury zatrudnienia. Zajmujemy się również kwestiami związanymi z zakazami konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa oraz nieuczciwą konkurencją.

Nasz dział ściśle współpracuje z działem prawa spółek oraz działem podatkowym, co pozwala na kompleksowe zaadresowanie kwestii kluczowych z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy.

Sebastian Knap

Associate

Wyślij e-mail

Adrian Lakowski

Junior Associate
Crido Legal

Wyślij e-mail

 

Newsletter