Prawo własności intelektualnej i danych osobowych

Nie ma organizacji, która działałaby w oderwaniu od warunków zewnętrznych. Cyfrowa transformacja jest dziś faktem i niewątpliwie ma ogromny wpływ na działanie każdej firmy. Wymaga ona również wprowadzania ciągłych zmian: kierunków myślenia, technologii i zasad współpracy biznesowej. Aby wypełniać potrzeby biznesowe klientów Crido, którzy świadomi wyzwań gospodarki cyfrowej coraz częściej potrzebują wsparcia prawnego w tym zakresie, stworzyliśmy nowy zespół Prawa Własności Intelektualnej i Danych Osobowych. Dotyczy to w szczególności obszaru IP, ochrony danych osobowych czy e-commerce, w różnych obszarach działalności firmy: bezpieczeństwo, IT, zakupy, HR, czy marketing.

Zakres usług świadczonych przez Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Danych Osobowych obejmuje w sposób kompleksowy zarządzanie własnością intelektualną – zarówno w obszarze praw własności przemysłowej jak i prawa autorskiego, prawa nowych technologii oraz danych osobowych.

W obszarze praw własności przemysłowej oferujemy wsparcie już od bardzo wstępnej fazy, tj. wyboru środka ochrony danego wytworu, a następnie skuteczną jego rejestrację (w szczególności rejestrację patentu, znaku towarowego, wzoru przemysłowego oraz użytkowego). Przygotowujemy dokumenty pozwalające na korzystanie ze znaku towarowego, patentu lub wzoru przemysłowego innym podmiotom z grupy oraz zajmujemy się przygotowaniem umów na transfer praw własności przemysłowej. 

Bogate doświadczenie prawników w obszarze IT pozwala również na przygotowanie skomplikowanych dokumentów transferu technologii, licencjonowania programów komputerowych lub innych utworów. Zajmujemy się również wsparciem naszych klientów w sporach z organami oraz reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi.

Przykładowy zakres usług prawnych w zakresie IT/IP w poszczególnych sektorach rynku obejmuje:

  • w zakresie media/communication – wsparcie w przygotowywaniu wszelkich dokumentów mających za przedmiot licencjonowanie lub przeniesienie praw autorskich do materiałów marketingowych, prawne zabezpieczenie wykorzystania wizerunku, przygotowanie umów sponsoringu oraz usmów na świadczenie usług marketingowych;
  • usługi związane z IT -  wsparcie zarówno dla zamawiających jak i dostawców usług informatycznych w zakresie przygotowania orz negocjowania kompletnej dokumentacji na wdrożenie, licencjonowanie/przeniesienie utworów stworzonych w wyniku realizacji umów IT, wsparcie dla klientów e-commerce w zakresie spełnienia wymogów regulacyjnych, wsparcie dla FinTech w zakresie praw autorskich do stworzonych produktów, transfer nowych technologii,
  • w zakresie nieruchomości – odpowiednie zabezpieczenie umów przez implementację klauzul autorskich gwarantujących nabywcy (inwestorowi) skuteczne: (i) nabycie autorskich praw majątkowych do projektów architektonicznych oraz dokumentacji projektowej (ii) zarządzanie taką dokumentacją przez możliwość wprowadzania zmian w takich projektach oraz wykorzystania ich w wielu budowach (innych inwestycjach) oraz dalszego przeniesienia praw autorskich na kolejnego nabywcę inwestycji;
  • w zakresie M&A due diligence w zakresie praw na dobrach niematerialnych nabywanego podmiotu; identyfikacja i zarządzanie ryzykiem nieodpowiedniej ochrony tych praw; zapewnienie skutecznego transferu praw własności intelektualnej (w szczególności praw autorskich) oraz praw własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych) na nabywany/łączony/wydzielany podmiot;
  • w zakresie prawa pracy – przygotowanie bardzo szerokich klauzul w umowach pracowniczych zapewniających pracodawcy nabycie praw autorskich do efektów pracy pracownika w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów ogólnych;
  • w zakresie bankingu – przygotowanie dokumentów z dostawcą zewnętrznym – czy to dostawcy usług IT, czy też dostawcy innych usług gdzie pojawia się element praw własności intelektualnej (m.in. agencje marketingowe, PR); w aspekcie nabywania przez banki zorganizowanych części innych banków i przygotowywania  Transitional Service Agreement gdzie pojawiają się kwestie związane z korzystaniem z infrastruktury oraz software innego banku;
  • w zakresie R&D – zarządzanie komercjalizacją wynalazków i innych efektów pracy twórczej jak i ochrona informacji poufnych (Know-how);
  • dodatkowo, pomoc prawna we wszelkich aspektach związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa, geolokalizacją, świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Bartosz Tomaszewski

Partner
Crido Legal

Wyślij e-mail