Ważne zmiany w sprawie przedawnienia roszczeń

24 maja 2018

Prace w Sejmie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw dobiegły końca. Nowelizacja zakłada skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń. Projektowane rozwiązanie ma mieć charakter dyscyplinujący dla stron stosunków prawnych.

Nowe przepisy skracają ogólny termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat przy pozostawieniu regulacji dotyczących roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszących 3 lata. Skrócenie okresu przedawnienia do 6 lat obejmie również roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą sądową.

W ocenie Rządu, taka zamiana była konieczna z uwagi na „potrzebę zmobilizowania stron stosunków prawnych do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym”, a także w związku z notorycznie powstającymi trudnościami dowodowymi, które po upływie zbyt długiego okresu sprawiają trudności w wykazaniu istnienia roszczenia, czy też jego wygaśnięcie przez stronę.

Nowe rozwiązania dosięgają również sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia. Jego bieg zakończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego w którym przedawnienie będzie miało nastąpić. Oznacza to, że termin przedawnienia zostanie wydłużony o czas, który pozostał do końca roku kalendarzowego. Wyjątkiem od tej reguły będą terminy krótsze niż 2 lata. Ich sposób liczenia pozostanie bez zmian.

Skutki dla przedsiębiorców…

Nowelizacja ustawy osłabia sytuację przedsiębiorców względem konsumentów. Przedsiębiorca nie będzie mógł dochodzić roszczeń przeciwko konsumentowi, które uległy przedawnieniu nawet jeśli konsument nie podniesie zarzutu przedawnienia. Oznacza to, że sądy będą miały uprawnienie do stwierdzenia przedawnienia na korzyść konsumenta bez względu na to czy konsument zarzut przedawnienia podniósł. Dotychczas przedawnione wierzytelności mogły być dochodzone przez wierzyciela, a dłużnik uwolnić od nich mógł się jedynie formalnie podnosząc zarzut przedawnienia.

11 maja 2018 r. projekt ustawy przekazano Prezydentowi do podpisu. Zgodnie z procedurą legislacyjną, Prezydent ma 21 dni od dnia przedstawienia na podpisanie ustawy i zarządzenie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Katarzyna Komulainen

Senior Associate / Adwokat

Wyślij e-mail

Marta Koźmińska

Junior Associate
Crido Legal

Wyślij e-mail

 

Newsletter